globus
pasek

SERCANIE W EUROPIE

pasek

MOŁDAWIA - Informacje turystyczne

ambasady - sprawy wizowe i inne - warunki naturalne - klimat - dla turystów

pasek

Ambasady
Ambasada Republiki Mołdawii
ul. Miłobędzka 12
02-634 Warszawa
tel.: 844-72-78, faks: 646-20-99.

Polska Abasada w Kiszyniowie
Wydział Konsularny Ambasady RP w Kiszyniowie
Str. Vasile Alecsandri 101
MD-2012 Chişinău
Tel. (+373 22) 22 38 50, 22 38 51
Fax (+373 22) 22 38 52
dyżur całodobowy (w nagłych wypadkach) +37369110680
e-mail: konsul.moldova.pl@gmail.com
pasek
Wiza, przepisy celne itp
Obywatele RP mogą przebywać w Mołdowie bez wiz do 90 dni. Przy wjeździe do tego kraju termin ważności paszportu winien być dłuższy od zamierzonego okresu pobytu; nie ma jednak ustalonego minimalnego okresu ważności. Nie ma formalnego obowiązku posiadania biletu powrotnego, jednakże władze graniczne mogą zażądać okazania go. Przy przekraczaniu granicy wymagane jest posiadanie 30 USD na każdy dzień pobytu, nie mniej jednak niż 150 USD. W przy­padku pobytów przekraczających 3 miesiące należy uzyskać pozwolenie na pobyt czasowy.
Cudzo­ziemiec może przebywać na terytorium Naddniestrza na pod­stawie zaproszenia uzyskanego od osoby tam mieszkającej. Po przekroczeniu granicy obowiązany jest do zarejestrowania się w Wydziale Wizowo-Rejestracyjnym (OWIR) w ciągu 24 godzin. Niedopełnienie obowiązku meldunkowego grozi grzywną w wy­sokości ok. 750 USD.
Uwaga: Ambasada RP w Kiszyniowie przestrzega obywateli polskich przed podróżami do Naddniestrza. Polacy, którzy na terenie tej separatystycznej republiki wejdą w kolizję z tam­tejszym wymiarem sprawiedliwości, praktycznie nie mogą liczyć na pomoc i opiekę konsularną polskiej placówki w Kiszyniowie.
Więcej na ten temat znadziecie pod adresem ambasady
Sporo informacji na podobny temat znajdziecie również pod adresem www.rosjapl.info
pasek
Warunki naturalne
Mołdawia jest krajem o rzeźbie pagórkowatej, o średniej wysokości 147 m npm, którego większa część leży między rzeką Prut, stanowiącą granicę z Rumunią, i rzeką Dniestr, płynącą przy granicy z Ukrainą.
Centralną cześć Mołdowy, położoną między rzekami Dniestr (Nistru) i Prut, zajmuje Wyżyna Besarabska. Terytorium kraju na wschód od Dniestru obejmuje część obszaru Wyżyny Podolskiej. Najwyższym wzniesieniem jest góra Beleneszt (Balanesti) - 429,5 m npm. Największe rzeki to Dniestr (Nistru - 1352 km, w tym 657 km na terytorium Mołdowy) i Prut (989 km, w tym 695 km w granicach Mołdowy). Inne ważne rzeki to Reut, Kogilnik, Byk, Botna, Jałpug i Ikiel. Lasy, w przeważającej części dębowe, zajmują ok. 10 % powierzchni kraju, głównie w jego centralnej części.
pasek
Klimat
Mołdowa leży w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego o cechach kontynetalnych. Wyraźnie zaznaczają się cztery pory roku, zimy są stosunkowo łagodne i krótkie, a lata ciepłe, długie i dość suche. Średnia temperatura powietrza w styczniu wynosi od -7 ºC na północy do -4 °C na południu, zaś w lipcu, odpowiednio, od 19 °C do 25 °C. Średnia roczna suma opadów waha się od 400 mm na południowym wschodzie do 550 mm na północnym zachodzie kraju.
mapa Mołdawii

Mapka Republiki Mołdawii

pasek
Mołdowa dla turystów
Mołdowa, chociaż jest niewielkim krajem, posiada około 1400 interesujących i atrakcyjnych turystycznie miejsc. Samochodem można ją przemierzyć ze wschodu na zachód w cztery godziny. Położona pomiędzy Prutem a Dniestrem, charakteryzuje się piękną rzeźbą terenu. Wzdłuż głównych arterii rzecznych powstało wiele głębokich, skalistych parowów. Największe można spotkać w centrum kraju, pokryte są w większości lasami. Na północy zachowały się skały zbudowane przed wiekami przez koralowce, a na południu, w sąsiedztwie Morza Czarnego, rozciągają się stepy Buczackie. Część kraju, gdzie malownicze zbocza wzgórz pokryte są lasami nazywa się „Mołdawską Szwajcarią". W innej części miejsce lasów zastępują sady owocowe i winnice, a wszędzie pobocza drуg obsadzone są drzewami orzechowymi.
Więcej informacji na takie temat jak: - Rezerwaty przyrody, Zabytki archeologiczne, Klasztory, Winny szlak, Uzdrowiska, Etnoturystyka znadziecie pod adresem Ambasady w Kiszyniowie

pasek