globus
pasek

SERCANIE W EUROPIE

pasek pasek

BIAŁORUŚ - Informacje ogólne

o kraju - ludność - ustrój polityczny, - gospodarka, - rolnictwo, - podział administracyjny, - przemysł -

pasek

Republika Białorusi, Biełaruś, Republika Biełaruś, państwo we wschodniej Europie, bez dostępu do morza. Na północy graniczy z Litwą (502 km) i Łotwą (141 km), na wschodzie z Rosją (959 km), na południu z Ukrainą (981 km) oraz na zachodzie z Polską (416 km). Powierzchnia 207,6 tys. km2. 10,3 mln mieszkańców (2005). Średnia gęstość zaludnienia: 50 osób/km2. Najgęściej zaludniona jest środkowa część kraju (60 osób/km2), najsłabiej Polesie (25 osób/km2). Stolica: Mińsk. Główne miasta: Homel, Witebsk, Mohylew, Grodno, Brześć.
Ludność miejska stanowi 45%. Podział administracyjny: 6 obwodów. Język urzędowy: białoruski, w użyciu rosyjski. Skład etniczny: Białorusini (77,9%), Rosjanie (13,2%), Polacy (4,1%), Ukraińcy (2,9%), Żydzi (1,9%). Wyznania: prawosławni 60%, katolicy 8%, niewierzący 30%. Jednostka monetarna: 1 rubel białoruski = 100 kopiejek. Analfabetyzm 0,4%. Przyrost naturalny: -0,09‰ (2005), jeden z najniższych na świecie. Średnia długość życia: mężczyźni 63 lata, kobiety 75 lat.
pasek
Ustrój polityczny
Republika wielopartyjna z dwuizbowym parlamentem. Izba Reprezentantów składa się ze 110 parlamentarzystów wybieranych w wyborach bezpośrednich w okręgach jednomandatowych. Izba wyższa - Rada Republiki liczy 64 miejsc i jest organem przedstawicielskim władz samorządowych - 58 członków wybieranych jest na obwodowych zebraniach samorządowych, 8 pozostałych mianuje prezydent. Kadencja obu izb trwa 4 lata. Głową państwa, na mocy referendum z 24 listopada 1996 jest prezydent, wybierany w wyborach powszechnych na 5-letnią kadencję. Mianuje on premiera i członków rządu.
pasek
Gospodarka
Gospodarka oparta na rolnictwie i przemyśle i pozostaje w dużej zależności ekonomicznej od Rosji. Dochód narodowy: 6,800 USD na 1 mieszkańca (2004). Inflacja: 17,4% (2004). Zadłużenie: 600 mln USD (2004). Struktura zatrudnienia: przemysł (41,9%), usługi (39,2%), rolnictwo (18,9%). Handel zagraniczny: eksportuje się głównie maszyny (46%), artykuły konsumpcyjne (17,8%), natomiast importuje się maszyny (31,1%), artykuły konsumpcyjne (13,7%). Głównymi partnerami handlowymi są: kraje byłego ZSSR. Obroty handlowe z zagranicą – eksport: 11,47 mld USD, import: 13,57 mld USD (2004).
Rolnictwo
Struktura użytkowania ziemi: użytki rolne stanowią 60,4% powierzchni kraju, użytki zielone (głównie urodzajne pastwiska) – 14%, grunty orne 31%. Uprawia się: zboża (żyto, owies, jęczmień, pszenica, gryka), konopie, tytoń, chmiel, len, ziemniaki, buraki cukrowe, rośliny pastewne, owoce (jabłonie), warzywa. W skutek wybuchu elektrowni jądrowej w Czernobylu na Ukrainie w 1986 znaczne obszary rolne w południowo-wschodniej części kraju zostały silnie skażone i nie są wykorzystane rolniczo. Rozwinięta hodowla bydła, trzody chlewnej, drobiu oraz zwierząt futerkowych i pszczelarstwo. Rozwinięte leśnictwo.

Mapka administracyjna Białorusi

 

pasek

 

Podział administracyjny:
Obwód brzeski
Obwód grodzieński
Obwód homelski
Obwód miński
Miasto Mińsk
Obwód mohylewski
Obwód witebski
pasek
Przemysł
Rozwinięty przemysł: elektromaszynowy (produkcja obrabiarek), środków transportu (produkcja samochodów ciężarowych, ciągników, rowerów), chemiczny (produkcja nawozów potasowych, włókien syntetycznych), petrochemiczny (rafinerie ropy naftowej), elektroniczny (telewizory, radioodbiorniki), włókienniczy (lniarski, wełniany), spożywczy (mięsny, mleczarski), drzewny (produkcja mebli), papierniczy, materiałów budowlanych, szklarski (słynna w świecie produkcja kryształów i porcelany), skórzany. Liczne zakłady rzemieślnicze (garncarskie, wikliniarskie).
Eksploatacja węgla kamiennego, ropy naftowej, fosforytów, soli kamiennej i potasowej, rud metali, torfu, łupków bitumicznych oraz surowców budowlanych (wapieni, margli, gliny, piasków). Energia elektryczna produkowana jest głównie w elektrowniach cieplnych: Berezowskiej (640 MW), Łukomskiej, Smolewickiej. Liczne elektrownie opalane torfem
Największą rolę w komunikacji odgrywa transport kolejowy (5,5 tys. km linii kolejowej), główna linia kolejowa Baranowicze-Mińsk-Orsza, fragment magistrali Berlin-Warszawa-Moskwa, oraz samochodowy (52 tys. dróg w tym 36,5 tys. asfaltowych). Liczne żeglowne rzeki oraz kanał rzeczny Dniepr-Bug. Międzynarodowy port lotniczy w Mińsku. Rozwinięty transport rurociągowy (2906 km) przesyłający ropę naftową i gaz ziemny m.in. do Polski, Niemiec, Czech i Słowacji.

pasek