globus
pasek

SERCANIE W EUROPIE

pasek pasek

AUSTRIA - Informacje ogólne

o kraju - miasta, ludność - ustrój polityczny,- gospodarka,- podział administracyjny,- rolnictwo,- przemysł-

pasek

Republika Austrii, Austria, Österreich, Republik Österreich, państwo w Europie Środkowej. Jest to kraj górzysty, bez dostępu do morza. Graniczy z Niemcami, Czechami, Słowacją, Węgrami, Słowenią, Włochami, Szwajcarią i Liechtensteinem. Powierzchnia Austrii wynosi 83 857 km2
Powierzchnia 83,9 tys. km2. 8,2 mln mieszkańców (2005). Średnia gęstość zaludnienia: 99 osób/km2, najwięcej ludności zamieszkuje w Wiedniu i Dolnej Austrii, najmniej w Tyrolu.
pasek
Stolica Wiedeń.
Główne miasta: Linz, Graz, Salzburg, Innsbruck, Klagenfurt . W miastach mieszka 66% ludności, z czego około 21% w Wiedniu.
Język urzędowy: niemiecki, w niektórych regionach dodatkowo używa się słoweńskiego i chorwackiego.
Skład etniczny: Austriacy (91,1%), Turcy (0,8%), Chorwaci (0,8%), Niemcy (0,5%), Węgrzy (0,4%), Słoweńcy (0,4%), Czesi (0,2%). Wyznania: katolicy (84,3%), bezwyznaniowcy (6,0%), luteranie (5,6%), muzułmanie (1,0%), żydzi (0,1%).
Jednostka monetarna – euro. Analfabetyzm 2%. Bardzo wysoki poziom wykształcenia. Przyrost naturalny 0,11% (2005), jeden z najniższych w Europie. Średnia długość życia: mężczyźni 76 lat, kobiety 82 lata.
pasek

Ustrój polityczny
Wielopartyjna republika związkowa z dwuizbowym parlamentem – Zgromadzeniem Związkowym (Bundesversammlung). Izba niższa – Rada Narodowa (Nationalrat) składa się ze 183 deputowanych, wybieranych na 4 lata, izba wyższa – Rada Związkowa (Bundesrat) składa się z 65 osób, mianowanych przez parlamenty krajowe. Głową państwa jest prezydent powoływany w wyborach powszechnych na 6 lat. Władzę wykonawczą pełni rząd z kanclerzem związkowym na czele, mianowany przez prezydenta, odpowiedzialny przed Radą Narodową. Kraje związkowe, dzielące się na powiaty i gminy, mają autonomię, parlament (Landtag), rząd (Landesrat) ze starostą na czele oraz własną konstytucję.
pasek

Gospodarka
Gospodarka oparta na usługach (turystyka, handel, tranzyt, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe), przemyśle i rolnictwie. Posiadane bogactwa naturalne nie zaspokajają potrzeb państwa. Eksploatuje się: rudy żelaza, ropę naftową i gaz ziemny, węgiel kamienny i brunatny, grafit, sól kamienną, kwarc i surowce ceramiczne (m.in. glinę) oraz magnezyt, którego Austria jest największym producentem światowym. Dochód narodowy 31,300 USD na 1 mieszkańca (2004). Zadłużenie 15,5 mld USD (2003). Struktura zatrudnienia: usługi – 66,9%, przemysł – 30,8%, rolnictwo – 2,3%. Handel zagraniczny: eksportuje się głównie maszyny (31%), półfabrykaty (15%), tekstylia (8%), importuje się maszyny (23%), półprodukty (16%), samochody (10%). Głównymi partnerami handlowymi są: Niemcy, Włochy, Szwajcaria, Japonia.
mapka administracyjna Austrii

Mapka administracyjna Austrii

 

pasek

 

Podział administracyjny:
9 krajów związkowych.

1. Burgenland
2. Karyntia
3. Dolna Austria
4. Górna Austria
5. Salzburg
6. Styria
7. Tyrol
8. Vorarlberg
9. Wiedeń

 

pasek

 

Rolnictwo
Struktura użytkowania ziemi: użytki rolne stanowią 41,5% powierzchni kraju, grunty orne i sady – 18,3%, użytki zielone (łąki i pastwiska) – 24%. Uprawia się: zboża (jęczmień, pszenicę, kukurydzę, owies), buraki cukrowe, rośliny pastewne, ziemniaki, warzywa i owoce (głównie winorośl). Hodowla bydła, trzody chlewnej, drobiu, owiec. Rozwinięte leśnictwo (produkcja papieru, tarcicy i zapałek) i rybołówstwo śródlądowe, głównie nad Jeziorem Nezyderskim.

 

pasek

 

Przemysł
Przemysł obejmuje liczne drobne i średnie zakłady produkcyjne, głównie hutnicze (hutnictwo żelaza – Linz, Leoben, huty aluminium – Ranshofen) petrochemiczne (produkcja tworzyw sztucznych), maszynowe (samochody ciężarowe), elektrotechniczne, metalowe, środków transportu, spożywcze, włókiennicze, drzewne. W okolicach Salzburga zlokalizowane są zakłady produkujące instrumenty optyczne. Największym ośrodkiem przemysłowym jest Wiedeń i jego okolice. 70% energii dostarczają elektrownie wodne.

 

pasek