globus
pasek

SERCANIE W EUROPIE

pasek

AUSTRIA - Historia kraju

Od początku VIII w. p.n.e. ziemie dzisiejszej Austrii znalazły się w obszarze oddziaływań kultury halsztackiej (nazwa od cmentarzyska w Hallstatt w środkowej Austrii). W VII w. p.n.e. napłynęła na te tereny koczownicza ludność irańska - Scytowie, wyparci w IV w. p.n.e. przez przybywające z zachodu plemiona celtyckie, które utworzyły na obszarze Austrii liczne organizmy państwowe. Do największego znaczenia doszły państwa: Noryków, obejmujące ziemie na południe od Dunaju (Noricum Norikum), i Retów, rozciągnięte między Renem a rzeką Inn (Recja, Rhaetia).
Pod koniec II w. p.n.e. rozpoczęły się najazdy plemion germańskich (m. in. Cymbrów, Teutonów), ostatecznie po koniec I w. p.n.e. ziemie Retów (15 p.n.e.) i Noryków (9 p.n.e.) zostały podbite przez Rzymian, stając się częścią imperium rzymskiego (założono wówczas ważne centra - Vindobonę, obecnie Wiedeń, oraz Carnuntum obecnie Petronell). Z IV w. pochodzi poświadczone (313 edykt tolerancyjny Konstantyna Wielkiego) istnienie na tych terenach organizacji chrześcijańskiej, w V w. chrześcijaństwo było już religią panującą. Od końca IV w. obszar Austrii znajdował się na szlaku wielkiej wędrówki ludów (Hunów, Gotów, Longobardów, Wandalów), a pomiędzy VI-VIII w. stał się terenem osadnictwa słowiańskiego i bawarskiego.
W początkach IX w. Karol Wielki utworzył na tym obszarze Marchię Naddunajską, był to również okres rechrystianizacji kraju (założono m.in. klasztor w Salzburgu). Rozwój państwowo-kulturalny został przerwany przez najazdy Madziarów, którzy do początku X w. opanowali tereny Austrii aż do rzeki Anizy. 976-1246 we władaniu margrabiów z rodu Babenbergów, którzy 1156 uzyskali tytuł książęcy (Henryk II Jasomirgott) uniezależniając Austrię, będącą od tej pory dziedzicznym księstwem Rzeszy, od Bawarii.
Po przyłączeniu 1192 Styrii, Austria stała się jednym z silniejszych księstw niemieckich. Po wygaśnięciu linii męskiej dynastii Babenbergów, 1251 Austrii (1261 również Styria) przeszła we władanie późniejszego króla czeskiego Przemysła Ottokara II z dynastii Przemyślidów, który zmuszony był przekazać 1278 posiadłości austriackie królowi niemieckiemu Rudolfowi Habsburgowi.
Przejęcie dziedzictwa Babenbergów przez Habsburga związało losy Austrii na 640 lat z tą dynastią, równocześnie dało to Habsburgom podstawę terytorialną ich wzrastającej potęgi dynastycznej. W XIV w. obszar Austrii został powiększony o Karyntię i Krainę (1335), Tyrol (1363), Bryzgowię (1368), Gorycję (1374) i Triest (1382). Po śmierci Rudolfa IV (1365) wbrew układowi rodzinnemu posiadłości habsburskie zostały podzielone na dwie części pomiędzy Albrechta III (po jego śmierci 1395 uległy dalszemu podziałowi) a Leopolda III, co znacznie osłabiło pozycję państwa austriackiego.
Po śmierci króla Czech i Węgier Zygmunta Luksemburskiego (1437) książę austriacki Albrecht V ożeniony z jego córką został formalnym spadkobiercą opróżnionych tronów, jednak opozycja czeska i węgierska praktycznie uniemożliwiła mu objęcie władzy.
W 1453 cesarz Fryderyk III nadał Austrii status arcyksięstwa, przyczyniając się do wzrostu jej znaczenia. Jego syn i następca Maksymilian I (1493-1519) dzięki polityce mariaży doprowadził do poszerzenia imperium Habsburgów: poślubiając 1477 Marią Burgundzką otrzymał wraz z nią dziedzictwo (m.in. bogate Niderlandy) po Karolu Śmiałym. Przez małżeństwo zaś syna Filipa I Pięknego z Joanną Obłąkaną zapewnił ich synowi, późniejszemu Karolowi V, tron hiszpański, a małżeństwa jego wnuków, Ferdynanda i Marii z dziećmi Władysława Jagiellończyka, króla Czech i Węgier, zatwierdzone układem dynastycznym 1515 w Wiedniu, przygotowały przejście tych krajów 1526 pod władzę Habsburgów.
Po śmierci Maksymiliana I cesarzem został jego wnuk Karol V (1519-56) dziedzic zarówno posiadłości hiszpańskich jak i austriackich. Na skutek rozbieżnych interesów, dzielących kraje wchodzące w skład imperium, 1521 na mocy układu w Wormacji posiadłości Habsburgów zostały podzielone, a ich wschodnia część (kraje austriackie, częściowo niemieckie oraz zapowiadające się dziedzictwo po czesko-węgierskich Jagiellonach) - która przeszła do historii jako państwo Habsburskie - otrzymał brat Karola V, Ferdynand I (został cesarzem 1556 po abdykacji Karola V. Od tego momentu korona cesarska stała się faktycznie dziedziczna w młodszej linii Habsburgów).
Po objęciu tronu węgierskiego jednym z gł. problemów zewnętrznych Habsburgów stała się walka z Turcją, która występując w obronie, szukającego u niej pomocy przeciwko Habsburgom, Jala Zapolyi (zajęty przez niego Siedmiogród został włączony do posiadłości Habsburgów dopiero 1687) podbiła 1529 znaczną część Węgier z Budą, oblegając także Wiedeń oraz plądrując rdzennie austriackie kraje. Prowadzona przez wiele lat ze zmiennym szczęściem wojna, w której szalę zwycięstwa na stronę Habsburgów przechyliło pokonanie 1683 armii Kara Mustafy pod Wiedniem, została zakończona dopiero 1699 pokojem w Karłowicach.
W dobie reformacji Habsburgowie zawiesili swobody w swych krajach i umocnili absolutyzm, dzięki czemu zdołali formalnie utrzymać w nich katolicyzm, mimo iż w poł. XVI w. znaczna część ludności była protestancka, a stany w większości opowiadały się po stronie protestantyzmu. Podczas wojny trzydziestoletniej habsburscy cesarze stanowili jedną z głównych sił tzw. Ligi Katolickiej. Na mocy pokoju westfalskiego książęta niemieccy uniezależnili się de facto od władzy cesarskiej, natomiast Habsburgowie uzyskali niekwestionowane panowanie w krajach dziedzicznych, tzn. Austrii, Czechach i Węgrzech, w których stosowali zasadę nietolerancji religijnej (patent tolerancyjny został wydany dopiero 1781 przez Józefa II).
W wyniku wojny o sukcesję hiszpańską pod władzę austriackich Habsburgów 1714 dostały się: południowe Niderlandy (obecnie Belgia i Luksemburg), a we Włoszech Mediolan, Neapol i Sardynia, 1720 wymieniona na Sycylię (1738 w wyniku wojny o sukcesję polską cesarz zrzekł się Neapolu i Sycylii w zamian za Parmę i Piacenzę). Przez następne 200 lat potęga austriackich Habsburgów kurczyła się, a gł. cel ich polityki stanowiło utrzymanie osiągniętych nabytków i pozycji europejskiej.
Tzw. sankcja pragmatyczna 1713, ustanowiona przez Karola VI, zapewniła niepodzielność posiadłości habsburskich i ich dziedzictwo także w linii żeńskiej. Ostatnia z rodu, Maria Teresa, musiała jednak o swoje prawa stoczyć austriacką wojnę sukcesyjną (1741-1748), podczas której utraciła na rzecz Prus Śląsk (śląskie wojny). Nieudaną próbą odzyskania Śląska była wojna siedmioletnia.
W 1772, uczestnicząca w I rozbiorze Polski, Austria zagarnęła południową część Rzeczypospolitej (bez Krakowa), tzw. Galicję i Lodomerię. 1775 odebrała Turcji Bukowinę. W III rozbiorze Polski zajęła Kraków oraz ziemie między Pilicą, Wisłą a Bugiem, tzw. Nową Galicję. Panowanie Marii Teresy (1740-1780) i jej syna Józefa II było okresem reform oświeconego absolutyzmu, które przyniosły ograniczenie uprawnień stanów i Kościoła, powstanie niezależnego od stanów aparatu państwowego, opodatkowanie szlachty, 1781 zniesienie poddaństwa chłopów, wprowadzenie poboru do wojska, w miejsce dotychczasowego zaciągu.
Reformy te, które prowadziły do zatarcia różnic między poszczególnymi krajami monarchii i stworzenia jednolitej, centralnie rządzonej monarchii niemieckiej, wywołały opór (m.in. na Węgrzech) i musiały zostać cofnięte przez Józefa II i jego następcę Leopolda II (1790-92). Podczas wojen rewolucyjnej Francji oraz wojen napoleońskich Austria utraciła Belgię i Lombardię, oraz ziemie zagarnięte w trzecim rozbiorze Polski. W roku 1804 Franciszek II przyjął tytuł cesarza Austrii (jako Franciszek I), zrzekając się następnie godności cesarza rzymskiego. Od 1809 roku Austria zbliżyła się do zwycięskiej Francji (1810 córka cesarza Franciszka I, Maria Ludwika została wydana za Napoleona I), w kampanii przeciwko Rosji 1812 brał udział 30-tysięczny korpus austriacki. Jednak już 1813 Austria przystąpiła ponownie do koalicji antyfrancuskiej.
Po kongresie wiedeńskim odzyskała pozycję mocarstwową, stając się, obok Rosji, rzecznikiem reakcji europejskiej (Święte Przymierze). Sprawujący 1821-1848 urząd kanclerski K.L. Metternich, będący zwolennikiem skrajnego absolutyzmu przeciwstawiał się wszelkim aspiracjom narodowowyzwoleńczym.
Próba powstania w 1846 r. zakończyła się likwidacją Rzeczypospolitej Krakowskiej i zagarnięciem Krakowa przez Austrię. Nie ominęła Austrii Wiosna Ludów, a powstania wybuchły również we Włoszech i na Węgrzech. Wystąpienia w Krakowie i Pradze zostały stłumione przez wojsko austriackie. Pod wrażeniem rewolucji cesarz Ferdynand I (1835-1848) abdykował na rzecz Franciszka Józefa I (1848-1916).
Ostatnią próbę opanowania wewnętrznych sprzeczności przez zaostrzenie centralizmu, wprowadzenie skrajnie biurokratycznej administracji oraz przywrócenie duchowieństwu wpływu na sprawy państwowe (konkordat 1855) podjął minister spraw wewnętrznych A. Bach (tzw. system Bacha utrzymał się do 1860).
Po nieudanych próbach wprowadzenia systemu federalnego i bardziej scentralizowanego, po zawarciu ugody z Węgrami, utworzono dualistyczną monarchię Austro-Węgierską (w skład części austriackiej wchodziło 17 krajów koronnych, mających własne sejmy i samorząd terytorialny o znacznych kompetencjach; najszerszą autonomię uzyskała Galicja). Rządy liberałów pozostające u władzy 1867-1879 (z krótką przerwą 1870-1871) realizowały zasady nowoczesnego państwa kapitalistycznego.
Po upadku, opierającego się na konserwatystach gabinetu E. Taffego (1879-1893) oraz dwu gabinetów przejściowych cesarz powierzył 1895 rządy namiestnikowi Galicji, K. Badeniemu. W 1882 r. Austro-Węgry zawarły z Niemcami i Włochami tzw. trójprzymierze, odnawiając równocześnie Sojusz Trzech Cesarzy, będący rodzajem paktu o neutralności.
Pod koniec XIX w. wpływy zdobyły nowe stronnictwa polityczne: Socjaldemokratyczna Partia Austrii oraz drobnomieszczańska Partia Chrześcijańsko-Społeczna, dążąca do połączenia Austrii z Niemcami Hohenzollernów, które po wyborach w 1907 r. (w tym roku przyjęto demokratyczną ordynację wyborczą) stały się najliczniejszymi ugrupowaniami parlamentarnymi. W wyniku I wojny światowej (Austria uczestniczyła w niej jako główny sojusznik Niemiec) nastąpił rozpad monarchii austro-węgierskiej i proklamowano I republikę (cesarz Karol I został zmuszony 1918 do opuszczenia kraju), w której władzę objęła Socjaldemokratyczna Partia Austrii.
Na mocy traktatu pokojowego w 1919 r. z Saint-Germain-en-Laye Austria objęła tylko rdzenne ziemie dawnego księstwa, ograniczono liczebność jej armii, zabroniono jej połączenia z Niemcami. W roku 1920 uchwalono w Austrii nową konstytucję, a w wyborach parlamentarnych zwyciężyła Partia Chrześcijańsko-Społeczna. Dwa lata później, w obliczu trudności gospodarczych spłata odszkodowań wojennych nałożonych na Austrię została odroczona na 20 lat. Okres do 1932 r. w sytuacji wewnętrznej Austrii charakteryzował się nieustannie pogarszającą się sytuacją ekonomiczną, wzrostem nastrojów rewolucyjnych oraz wzmożoną aktywnością elementów nacjonalistycznych, dążących do przyłączenia Austrii do Niemiec. W 1932 kanclerzem został jeden z przywódców Partii Chrześcijańsko Społecznej E. Dollfuss, rzecznik austrofaszyzmu, który rok później rozwiązał Komunistyczną Partię Austrii i socjalistyczny Schutzbund, a w 1934 - Socjaldemokratyczną Partię Austrii. W tym samym roku zadekretował nową, korporacyjno-faszystowską konstytucję.
W lipcu 1934 hitlerowcy podjęli nieudaną próbę puczu, w czasie którego Dolffuss został zamordowany. Jego następca K. Schuschnig wypowiedział jednostronnie traktat z Saint-Germain-en-Laye, wprowadzając powszechną służbę wojskową. Jednocześnie jednak pod presją A. Hitlera dopuścił do rządów narodowych socjalistów, co w marcu 1938 doprowadziło do włączenia Austrii do III Rzeszy.
Zgodnie z deklaracją moskiewską (z listopada 1943) w Austrii przywrócono w 1945 r. republikę demokratyczną (II republika), ustanawiając po zakończeniu II wojny światowej 4 strefy okupacyjne. Od 1945 zaczęły się ponownie organizować partie polityczne: socjaldemokraci utworzyli Socjalistyczną Partię Austrii (SPO), a partia chrześcijańsko-społeczna przyjęła nazwę Austriackiej Partii Ludowej (OVP). Przywrócono konstytucję z 1920 i utworzono rząd tymczasowy z K. Rennerem (SPO), który w grudniu 1945 został wybrany na prezydenta (kanclerzem został L. Figl, OVP).
mapa Austrii

Mapka Austrii

 

pasek

 

Po II Wojnie Światowej
Porozumienie 4 mocarstw z lipca 1945 ustanowiło system kontroli nad rządem Austrii. Denazyfikację wprowadzono dwiema ustawami o narodowych socjalistach, których wykonywanie stopniowo ograniczano, a zakończono ostatecznie aktem łaski prezydenta. W roku 1948 Austria przystąpiła do planu Marshalla. W oparciu o austriacko-radzieckie porozumienie podpisano w Wiedniu w maju 1955 austriacki traktat państwowy, przywracający Austrii pełną suwerenność.
W październiku tegoż roku parlament austriacki uchwalił ustawę o wieczystej neutralności, a w grudniu Austria została członkiem ONZ (w latach 1971-1981 stanowisko sekretarza generalnego ONZ sprawował Austriak, K. Waldheim), w 1960 została przyjęta do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Jedyną sporną sprawą zewnętrzną II republiki była sprawa Tyrolu Południowego, który w części północnej wraz z miastem Bolzano był zamieszkany przez ludność mówiącą po niemiecku. Jednakże, roszczenia Austrii do tego obszaru zostały w 1945 r. odrzucone przez zwycięskie mocarstwa.
W następnych latach Austria wielokrotnie występowała na forum międzynarodowym, domagając się szerokiej autonomii tego obszaru. Negocjacje przerywane licznymi aktami terrorystycznymi, będącymi odpowiedzią Tyrolczyków na ich dyskryminację, zostały uwieńczone podpisaniem 1969 kompromisowego porozumienia austriacko-włoskiego, w którego wyniku parlament włoski przyznał mniejszości niemieckojęzycznej szeroką autonomię. Do 1966 rządy sprawowały koalicje OVP i SPO (właściwie ugruntował się w tym czasie w Austrii system dwupartyjny, inne partie nie posiadały takiej liczby mandatów by mogły odgrywać poważniejszą rolę).
Po śmierci K. Rennera (1950) na prezydenta został wybrany lider SPO T. Korner (stanowisko to piastowali następnie socjaliści: A. Scharf (1957-1965), F. Jonas (do 1974), R. Kirchslager (do 1986). 1966-1970 rząd tworzyli wyłącznie chrześcijańscy demokraci (pierwszy rząd OVP w II republice, na czele kanclerz J. Klaus), natomiast 1970-1983 władzę sprawowała SPO, na czele rządu utworzonego z jej przedstawicieli stanął B. Kreisky, który związał Austrię - należącą od 1961 do strefy wolnego handlu - z EWG (1972 tzw. układ po stopniowej redukcji ceł), utrzymując jednocześnie stosunki z krajami RWPG (długoterminowe umowy gospodarcze). Kryzys gospodarczy osłabił jednak popularność B. Kreiskyego.
Od lat 70. politykę zewnętrzną Austrii cechowała tzw. aktywna neutralność, przejawiająca się zaangażowaniem na rzecz odprężenia i współpracy z krajami o różnych systemach oraz jej uczestnictwem w inicjatywach pokojowych (w Wiedniu od 1973 toczyły się m.in. obrady państw NATO i Układu Warszawskiego w sprawie wzajemnej redukcji sił zbrojnych i zbrojeń w Europie Środkowej, zakończone podpisaniem 1979 układu SALT II. Wiedeń stał się ponadto siedzibą 2 organizacji ONZ - IAEA i UNIDO - oraz OPEC).
W wyborach 1983 SPO (od 1991 pod nazwą Socjaldemokratyczna Partia Austrii) musiała zawrzeć koalicję z powstałą 1955 niewielką Austriacką Partią Wolności (FPO), nowym kanclerzem został F. Sinowatz (SPO). 1986 SPO stworzyła koalicję rządowa z OVP, na czele gabinetu stanął F. Vranitzky (SPO). Koalicja utrzymała się po wyborach 1990 mimo, że OVP straciła kilkanaście mandatów. W tym samym roku na prezydenta został wybrany K. Waldheim (OVP), zastąpiony na tym stanowisku 1992 przez T. Klestila.
W roku 1995 Austria przystąpiła do Unii Europejskiej (Parlament Europejski zatwierdził jej członkostwo w maju 1994). Po wyborach w grudniu 1995 przy władzy pozostała koalicja socjaldemokratów i chrześcijańskich demokratów, która w marcu 1996 sformowała rząd na czele z F. Vranitzkym (zrezygnował w lutym 1997, kanclerzem został m.in. finansów V. Klima). W 1998 prezydentem został ponownie T. Klestil. Realizując postanowienia europejskiej unii walutowej wprowadzono w 1999 euro. W 2000 kanclerzem został W. Schüssel (z OVP).
1999 koalicję z Partią Ludową tworzy prawicowo-nacjonalistyczna Partia Wolności, której przewodzi J. Haider. Posługuje się on neonazistowską i antysemicką retoryką, jest zdecydowanym przeciwnikiem imigracji i krytykiem rozszerzenia Unii Europejskiej. 2000 społeczność międzynarodowa w proteście wobec programu lansowanego przez J. Haidera i jego ugrupowanie, nakłada na Austrię sankcje dyplomatyczne (zamrożenie stosunków dwustronnych, ograniczenie kontaktów z ambasadorami Austrii, brak poparcia dla przedstawicieli tego kraju na forum międzynarodowym). J. Haider zrezygnował z kierowania Partią Wolności, jednak nie zapobiegło to rozwiązaniu rządu przez kanclerza i rozpisaniu przedterminowych wyborów (2002). Sukces wyborczy ponownie odniosła Partia Ludowa, która po długich rozmowach z ewentualnymi koalicjantami, po raz kolejny zaprosiła do współpracy Partię Wolności (2003).
W kwietniu 2004, socjaldemokrata Heinz Fischer został prezydentem. 2005 parlament Austrii znaczącą większością głosów przyjął konstytucję Unii Europejskiej.

 

pasek